SPOLOČNOSŤ SOCIÁLNYCH SESTIER -

- spoločnosť apoštolského života, pápežského práva.

SPOLOČNOSŤ SOCIÁLNYCH SESTIER vznikla na základe inšpirácie jednej z prvých sociálnych encyklík Rerum Novarum pápeža Leva XIII.

Spoločnosť založila sestra Margita SLACHTA 12. mája 1923 v Budapešti

group_8

CIEĽ a CHARIZMA

Sme spoločenstvo žien zjednotené v nádeji a zasvätené Duchu Svätému.

Naša Spoločnosť bola založená, aby vzdávala Bohu slávu a spolupracovala na Kristovom vykupiteľskom diele - svedectvom o Božej láske a účasťou na sociálnom poslaní Cirkvi.

V svojej činnosti sa zameriavame na rôzne potreby spoločnosti, pochádzajúce zo sociálnych, náboženských, ekonomických, kultúrnych a občianskych podmienok a podmienok prostredia, v ktorom žijeme. Prioritne sme zamerané na prácu a pomoc rodinám, ženám a deťom.

"Naša Spoločnosť, povolaná k aktívnemu apoštolátu, zdôrazňuje nevyhnutnosť života modlitby."

Sr. Margita

Naším povolaním je žiť život

 • zakorenený vo Svätom Duchu
 • založený v duchu sv. Benedikta
 • charakterizovaný informovaným sociálnym vedomím
 • a časovým životným štýlom

Čo nás má charakterizovať:

 • Benediktínky duch založený na pokore a stálom očisťovaní srdca
 • Duch modlitby a lásky
 • Pozitívny pohľad na všetko, čo obohacuje život
 • Liturgické slávenie modlitby
 • Pokojamilovnosť
 • Teplo rodinného života
 • Pohostinnosť
 • Priekopnícky duch
 • Zmysel pre pravú slobodu
 • Radosť v Duchu Svätom

Poslaním sestier je budovať štruktúry obnovou zvnútra - vytvárať medzispoločenské a medziľudské vzťahy, ktoré sú založené na hodnotách Evanjelia.

Ako žijeme

Žijeme v dvoch formách zasväteného života, ako vnútorné alebo ako vonkajšie sestry.
Čo to znamená?

Vnútorné sestry žijú spolu v komunite v právne zriadenom dome alebo miestnej jednotke, podľa potrieb sú posielané do apoštolátu, prežívajú radosti ale aj ťažkosti spoločného života, modlitby a práce. Snažia sa o svedectvo evanjeliového života podľa vzoru komúnia Najsvätejšej Trojice.

Vonkajšie sestry žijú a vydávajú svedectvo o svojom zasvätení prítomnosťou v sekulárnom prostredí. Osobitnou úlohou vonkajších sestier je šíriť evanjeliové hodnoty vo svojom prostredí a odzrkadľovať posväcujúcu Božiu lásku. Snažia sa prenikať do tých vrstiev spoločnosti, z ktorých sú rehoľníci vyčleňovaní. Členstvo vonkajšej sestry môže byť verejne známe alebo nie.
Právne postavenie sestier v obidvoch životných štýloch je rovnocenné.

Z vonkajších znakov nás oficiálne charakterizuje:
Odznak na ktorom je znázornený Duch Svätý, snubný prsteň a sivý kostým. Svoje oblečenie vkusne a jednoducho prispôsobujeme požiadavkám našej služby a práce.

Ako členky Spoločnosti sociálnych sestier skladáme súkromné doživotné sľuby čistoty, chudoby, poslušnosti a vernosti našej charizme.

Na živote našej komunity a duchovnosti majú v širšom zmysle účasť aj naši pridružení členovia a spolupracovníci. Zúčastňujú sa na našom sociálnom poslaní v súlade so svojim životným stavom, tam kde sú alebo pôsobia. Pridružení členovia sa zaväzujú svojim členstvo v Spoločnosti prísľubom vernosti charizme, ktorý vždy obnovujú na jeden rok.

História sestier na Slovensku

house

Do Košíc prišli prvé sestry v júli 1927. V rodnom meste sestry Margity Slachtovej v tom čase už bola rozvinutá charitatívna a sociálna práca, ktorú vykonávali rôzne katolícke organizácie. Práce a potrieb stále pribúdalo a tak bolo veľmi vhodné, aby sa k dobrovoľným sociálnym pracovníkom pripojili aj Bohu zasvätené osoby- sestry, ktoré činnosť sociálnej práce pokladali za svoje životné poslanie.

Dňa 2. októbra 1927 pán biskup Jozef Čársky v Košiciach slávnostne posvätil dom sestier Regina Pacis a požehnal službu prvých sestier.
Postupom času sa rozrastali miesta kde sestry pôsobili. V tom čase aktívne pracovali v týchto službách:

Charitatívna činnosť:

 • Mestská ľudová kuchyňa pre chudobných
 • Poradenská činnosť pre chudobných a rodiny
 • Starostlivosť o siroty
 • Staničná misia pre prichádzajúce dievčatá z vidieka

Sociálna práca

 • Sociálna škola
 • Kurzy sociálnych zručností
 • Farská činnosť (vedenie farskej administratív a charity, vedenie spoločenstiev pre dievčatá a pracujúce ženy)

Politická činnosť

 • Katolícky ženský spolok
 • Hnutie katolíckych dievčat
 • Vydávanie časopisu "Katolícka žena"


Misia a služby sestier v súčasnosti

Dnes pôsobia sestry v Košickej, Bratislavsko - Trnavskej, Banskobystrickej a Nitrianskej diecéze.
Náš apoštolát je vyjadrením kresťanského postoja lásky a pomoci v duchu Evanjelia a našich Konštitúcii. Sestry sú posielané do služieb - na základe ich talentov a odbornej prípravy. Pracujú v rôznych oblastiach spoločenského života, organizáciách a službách s dôrazom na sociálny aspekt a prevenciu, kde centrom a najvyššou hodnotou je ľudský život a dôstojnosť každého človeka v jeho plnosti a kráse.

Oblasti a služby kde sestry dnes pôsobia:

Rodina a výchova

 • Účasť vo farskej príprave na manželstvo a rodičovstvo.

Práca s mládežou

 • Cieľom služby je pomoc, poradenstvo a sprevádzanie mladých ľudí pri hľadaní ich povolania a miesta v živote, ponuka pravidelných modlitbových stretnutí v malých spoločenstvách, kde ide duchovnú formáciu a osobný rast.
  Organizovanie duchovných obnov a počas prázdnin aj duchovných cvičení.

Starostlivosť o seniorov

 • Príležitostné návštevy opustených žien a pomoc v ich rôznych potrebách v mieste bydliska, spoločné modlitby, rozhovory.

Duchovná formácia žien - matiek

 • Stretnutia sú zamerané na prehlbovanie duchovného života žien, ich identity, zdieľanie sa vo viere a podporovanie sa v kresťanských hodnotách, duchovnom živote a vzájomnej pomoci v ich rodinách.

Sociálne služby

 • sociálne poradenstvo
 • práca s telesne a mentálne postihnutými ľuďmi
 • pastorácia závislých
 • pastorácia rómov - katechéza vo farnosti
 • národnostné menšiny- duchovno-sociálna služba cez farnosti
 • apoštolát v zdravotníckej službe

Vzdelávanie

 • Služba na akademickom vzdelávaní študentov katedry sociálnej práce, prednášková a konzultačná činnosť.

Modlitbová služba

 • Pravidelné modlitby za potreby rodín a ľudí v núdzi, ktorí svoju prosbu o modlitby vyjadria telefonicky, osobne alebo listom


Kontakty:

Generalát:

generálna predstavená

sr. Franciska Berkecz

Szociális Testvérek Társasága
Báthori László utca 10
1029 Budapest
tel/fax. 0036-1-391-6229
tel. 0036-1-275-7057
e-mail: sss.gen@hcbc.hu

www.sssinternational.org

Slovenská provincia

Košice

Provinciálna predstavená
MUDr.sr. Martina Ľudmila Magulová
Masaryková 19
Košice 04001
tel., fax 055 - 6223828
e-mail: socialne@zoznam.sk

Bratislava

Komunita Benjamín
Spoločnosť sociálnych sestier
Cukrova 6
Bratislava 81107
tel. 02-52733625
e-mail: sss.benjamin@naex.sk

www.socialnesestry.sk

www.communio.hu/szocialistestverek

www.sistersofsocialservicebuffalo.org

www.sistersofsocialservice.com

www.sistersofsocialservice.ca

Medzinárodnosť

Dnes sociálne sestry vykonávajú svoje poslanie a pôsobia v týchto krajinách:

Európa: Maďarsko, Rumunsko, Slovensko.
Amerika: Buffalo - štát New York, Kuba, Portoriko


Federácia sociálnych sestier:

Amerika: Kalifornia, Mexiko, Kanada,
Ázia: Filipíny, Taiwan